BALTIC SEA Trans

Ulgi

Ulgi w Baltic Sea Trans

Bilety Jednorazowe

1. Osoba uprawniona:
Niewidoma ofiara działań wojennych- wysokość ulgi: 78%
2. Osoba uprawniona:
Straż graniczna – ochraniająca międzynarodowe szlaki komunikacyjne – wysokość ulgi: 100%
3. Osoba uprawniona:
Niewidomy – wysokość ulgi: 93%
4. Osoba uprawniona:
Weteran inwalida – wysokość ulgi: 37%
5. Osoba uprawniona:
Opiekun osoby niesamodzielnej – wysokość ulgi: 95%
Opis ulgi:
Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. (Osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002) Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego: Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego
– zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie przez sąd do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji; o znacznym stopniu niepełnosprawności lub I grupy inwalidzkiej, na czas określony
6. Osoba uprawniona:
Przewodnik osoby niewidomej – wysokość ulgi: 95%
Opis ulgi:
Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002) Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką, stwierdzające inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego
7. Osoba uprawniona:
Opiekun inwalidy wojennego/wojskowego I grupy – wysokość ulgi: 95%
Opis ulgi:
Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, uprawniony jest przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu/wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidów
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Książka inwalidy wojennego/wojskowego ze stosownym wpisem ZUS
8. Osoba uprawniona:
Funkcjonariusz Straży Granicznej na służbie – wysokość ulgi: 78%
Opis ulgi:
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wyk. czynności związanych z kontrolą ruchu granicznym
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Legitymacja służbowa, oraz zaświadczenie (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej
9. Osoba uprawniona:
Funkcjonariusz celny na służbie – wysokość ulgi: 78%
Opis ulgi:
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002) Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Legitymacja służbowa, oraz zaświadczenie (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł, albo przez Dyrektorów Urzędów Celnych
10. Osoba uprawniona:
Umundurowany policjant na służbie – wysokość ulgi: 78%
11. Osoba uprawniona:
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej na służbie – wysokość ulgi: 78%
Opis ulgi:
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002) Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Legitymacja służbowa, oraz zaświadczenie (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego Straży granicznej lub właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej
12. Osoba uprawniona:
Dzieci i młodzież niepełnosprawna – wysokość ulgi: 78%
Opis ulgi:
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione następujące osoby: dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – na podstawie biletów jednorazowych Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002) Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
1. Dla uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej lub innej placówki (ośrodka) oświatowego:
a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego
b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt. 2.
2. Dla nieuczęszczających do szkoły:
a) duplikat zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
b) legitymacja osoby niepełnosprawnej lub niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat wystawiona przez uprawniony organ
c) wypis z orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów
d) wypis z orzeczenia lekarza ZUS o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o całkowitej albo częściowej niezdolności do pracy
13. Osoba uprawniona:
Opiekun dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – wysokość ulgi: 78%
Opis ulgi:
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni:
jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
1. Dokumenty wymagane dla dziecka podczas przejazdu
2. Przejazd po dziecko lub po jego odwiezieniu – zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę oświatową albo opiekuńczo wychowawczą, bądź zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) potwierdzające:
– termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych albo pobytu w Ośrodku Wsparcia, lub Domu Pomocy Społecznej
– stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne
14. Osoba uprawniona:
Inwalida wojenny/wojskowy I grupy – wysokość ulgi: 78%
Opis ulgi:
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni inwalidzi wojenni/wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Książka inwalidy wojennego/wojskowego ze stosownym wpisem ZUS
15. Osoba uprawniona:
Żołnierz służby zasadniczej – wysokość ulgi: 78%
Opis ulgi:
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej
16. Osoba uprawniona:
Dzieci do ukończenia 4 lat, zajmujące osobne miejsce – wysokość ulgi: 78%
Opis ulgi:
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci do lat 4 zajmujące osobne miejsce
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Dokument stwierdzający wiek dziecka
17. Osoba uprawniona:
Osoba niesamodzielna – wysokość ulgi: 49%
Opis ulgi:
Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego
18. Osoba uprawniona:
Dziecko w wieku 4-6 lat – wysokość ulgi: 37%
Opis ulgi:
Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
1. Dokument stwierdzający wiek dziecka
2. Zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej
3. Legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego
19. Osoba uprawniona:
Osoba niewidoma nie uznana, za niezdolną do samodzielnej egzystencji – wysokość ulgi: 37%
Opis ulgi:
Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Dokument stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego
– zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie do II lub III grupy inwalidzkiej
20. Osoba uprawniona:
Inwalida wojenny/wojskowy II i III grupy – wysokość ulgi: 37%
Opis ulgi:
Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni inwalidzi wojenni/wojskowi zaliczeni do II i III grupy inwalidów
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68)
Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Książka inwalidy wojennego/wojskowego
21. Osoba uprawniona:
Kombatant będący emerytem, rencistą, inwalidą – wysokość ulgi: 51%
Opis ulgi:
Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej, na podstawie biletów, są uprawnieni kombatanci i inne osoby uprawnione, będące jednocześnie: emerytem, rencistą lub inwalidą
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24.01.1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. nr 17 poz. 75 ) z późniejszymi zmianami
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Legitymacja lub zaświadczenie o uprawnieniach, zaopatrzone w nadruk lub stempel o uprawnieniu do przejazdu z ulgą

Bilety miesięczne

1. Osoba uprawniona:
Dzieci i młodzież niepełnosprawna – wysokość ulgi: 78%
Opis ulgi:
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione następujące osoby: dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – na podstawie biletów jednorazowych Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
1. Dla uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej lub innej placówki (ośrodka) oświatowego:
a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego
b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt. 2
2. Dla nieuczęszczających do szkoły:
a) duplikat zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
b) legitymacja osoby niepełnosprawnej lub niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat wystawiona przez uprawniony organ
c) wypis z orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów
d) wypis z orzeczenia lekarza ZUS o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o całkowitej albo częściowej niezdolności do pracy
2. Osoba uprawniona:
Uczniowie do ukończenia 24 i studenci do ukończenia 26 roku życia – wysokość ulgi: 49%
Opis ulgi:
Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:
1) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania rocznego przedszkolnego do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
2) studenci do ukończenia 26 roku życia
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002) Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego: Aktualna legitymacja szkolna lub studencka
3. Osoba uprawniona:
Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i akademiccy – wysokość ulgi: 37%
Opis ulgi:
Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:
1) nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
2) nauczyciele akademiccy
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Legitymacja nauczyciela lub nauczyciela akademickiego
4. Osoba uprawniona:
Osoby niewidome – wysokość ulgi: 37%
Opis ulgi:
Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego, na podstawie biletów miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
Dokument stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku:
– wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji podległej MSWiA
– wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS
– legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ
– legitymacja emeryta – rencisty wojskowego lub policyjnego
– zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie do II lub III grupy inwalidzkiej

Ulgi udzielane są na podstawie:

Ulgi udziela się po poświadczeniu uprawnienia do niej stosownym dokumentem, w trakcie podróży – po zakończeniu podróży na podstawie biletu normalnego roszczenie do ulgi nie przysługuje. Ulg przysługujących z różnych tytułów nie sumuje się.
Wszelkie dokumenty nie mające charakteru legitymacji (wypisy z treści orzeczeń komisji lekarskich, orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS; KRUS oraz inne) są ważne wyłącznie wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Opiekunem lub przewodnikiem może być wyłącznie jedna osoba pełnoletnia.
Przewodnikiem niewidomego może być osoba, która ukończyła 13 lat albo pies – przewodnik.

Myjnia Samochodowa

Zapraszamy do korzystania z naszej myjni samochodowej. Oferujemy kompleksowe mycie aut osobowych, busów oraz autobusów i tirów.

Serwis Ogumienia

W warsztacie oferujemy także inne usługi, wymiana klocków,tarcz hamulcowych, naprawa zawieszenia przedniego i tylnego, wymiana przegłubów itp.

Rozkład Jazdy

W celu odnalezienia szukanego rozkładu jazdy naszych autobusów wybierz miejscowość, a następnie zobacz szczegółowy rozkład jazdy w danej miejscowości.

Nasze Przystanki

Możesz wybrać na mapie interesujący Ciebie przystanek aby przejść do rozkładu jazdy jaki na nim obowiązuje.

info

Pamiętaj również zwrócić szczególną uwagę na informacje szczegółowe odnośnie kursowania naszych autobusów.

Myjnia Samochodowa

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszej myjni samochodowej. Oferujemy kompleksowe mycie aut osobowych, busów oraz autobusów.

Serwis Ogumienia

W warsztacie oferujemy także inne usługi, wymiana klocków,tarcz hamulcowych, naprawa zawieszenia przedniego i tylnego, wymiana przegłubów itp.